Årtal i byn historia

Händelser i Granbergsträsks historia

Källor: SSH = Skellefteå Sockens Historia

M = Majstämmoprotokoll

SbH = Skelleftebygdens Historia

Utdrag ur ”Bönder och gårdar i Skellefteå socken 1539-1650”

”Olof Andersson Finne brukade ett nybygge 1636-1638. År 1637 fanns här 1 föl, 1 ko, 1 kalv samt en ung get. Det fanns ingen odlad jord. Olof Andersson betecknades som nybyggare.

Granbergsträsk var ett fjällträsk från 1553 och brukades av bönder i Bodan och Medle. År 1610 brukades fjällträsket av en bonde i Lund. Senare samma år beskriver bönderna sjön som öde. Men sjön brukades ännu 1617. Äldre skrivformer: Gren tresk (1553), Gränbergs tresk (1570), Granbergz tresk (1610)”.

1637 Granbergsträsk omnämns första gången som nybygge i boskapslängderna. Byn blir dock öde redan samma år. (SSH) Bonden hette Olof Andersson.

1744 Efter ett nytt försök blir byn åter öde detta år. (SSH)

1749 Enligt ett jordrannsakningsprotokoll från detta år står att läsa att byn fortfarande var öde men att här fanns en stuga och en kornlada.

1753 Återigen ett misslyckat försök till bosättning. (SSH)

1754 Från och med detta år har byn fast befolkning. Denne nybyggare var Lars Andersson från Bastuträsk f. 1708 d. 1760. Han skulle åtnjuta 35 skattefria år.(SSH)

1770- talet En väg kallad Mellanstigen utsynas (sista Nasafjällsvägen). Denna gick från Skellefteå via Bjurvattnet, Klockträsk, Hornsträsk, Mossarotträsk, Granbergsträsk, Missenträsk till Glommersträsk. (SSH)

1811 I byn bor 11 personer. (SbH1)

1826 Från detta år finns det en uppgift om att en mjölkvarn finns i byn. Det var antagligen den kvarn som fanns vid en grävd kanal från Granbergsträskbäcken till Gäddträskmyran väster om Innerstberget. (SSH)

1848 Frihetsår för Lövlund 1, 2. (SSH)

1858 Frihetsår för Yttestberg. (SSH)

1875 Laga skifte. Den odlade arealen är vid denna tidpunkt Granbergsträsk 16,47 ha, Lövlund 1,87 har. (SSH)

1880 Befolkningen uppgår till 111 personer exkl. Lövlund. (SSH)

1884 Sågverket vid Grundträskån Kvarnliden uppfördes. Det var en enramig vattensåg för 1885 husbehovssågning. (Västerbottens industriminnen)

1890 Befolkningen uppgår till 154 pers. 
Folkräkn.1890

1915
Den första telefonen installeras "däri Karl-Jonas". Ledningsdragningen gick så till att man kvistade topparna av levande träd i vilka man sedan monterade blanktråd.

1920 Bönhuset invigs. Byggmästare var Andro Nordlund från Björkliden som för 1.950 kr uppförde den pampiga byggnaden. (M)

1922 Det nybyggda skolhuset invigs.

Majstämman beslutar att ändra bredden mellan åkdons medar från 20 till 24 engelska tum. (M)

1923 Cirkelsågen vid Grundträskån (Kvarnliden) försätts i likvidation och utbjuds på auktion. (M) Antagligen drevs sågen ytterligare flera år i privat regi.

1936 Beslut tas om att bygga nybyggesvägen till Svanamyren "Millionvägen".

1938 Elektriciteten kommer till byn.

1942 Tröskverksföreningen bildas.

1943 Anias och Klara Wahlberg övertar Konsumbutiken efter Nils Jonsson.

Fiskevårdsföreningen bildas.

1944 Granbergsträsk Idrottsförening bildas (GIF).

1945 Den nya fotbollsplanen Lövbacka invigs och seriespel i div VII inleds.

Spånhyveln vid Granbergsträskbäcken läggs ned och säljs till Seth Larsson för 15 kr. Kassan om 49,37 kr överförs till byakassan. (M)

Dansbanan öster om byn byggs.

Ytterstberg blir öde.

1946 I syfte att förbättra tillgången på gädda förbjuds gäddfiske i Granbergsträsket.

1948 Alf Skoog överlåter posten till Irma Grahn.

Majstämman beslutar att kvarnhuset vid Dammängarna ska flyttas till Bönhusudden.

178 personer bor nu i byn exkl. Lövlund. (SSH)

1950 Byamännen gör en skrivelse till länstyrelsen där man vill förlänga "Millionvägen" över Petikån och via Rörträsk ut på "Militärvägen" (väg 90). Motivet till detta var att man ansåg att byn började bli alltför tätbebyggd samtidigt som den låg ganska isolerad. Långt framskridna planer fanns dessutom för fast bebyggelse långt västerut på Tegmyrheden.

1952 Telefonstationen automatiseras och flyttas till Gustav Lundströms.

1956 Den första pimpeltävlingen arrangeras.

1958 Den första tv:n kommer till byn. (Ambrosius Larsson)

1959 Centrala byn får kommunalt vatten och avlopp. Redan 1946 undersökte kommunen intresset för en gemensam vattenledning.

1960 Klara Wahlbergs Konsumbutik läggs ner. Det var också byns sista livsmedelsaffär. Den ersattes av en Konsumbuss som kom två gånger per vecka. Dessutom fanns det andra varubussar som besökte byn, Hillergren, Edin m.fl..

Granbergsträsk Jaktvårdsområde bildas.

1961 Tjurföreningen upphör och inseminering av korna införs. Byns siste tjurhållare var Daniel Granqvist.

Beslut tas om gemensam soptipp. Mark arrenderas av Albert Brännström.

1963 Undervisningen i byns skola upphör.

1964 Den 1 juli införs lantbrevbäring.

Gamla skolhuset köps av byn för 500 kr. Köpet finansierades bl.a. genom en insamling där varje hushåll betalade 10 kr. (M)

1965 Gemensam soptipp för hushållsavfall tas i bruk.

1967 Gatlyset tänds (76 lyktor). Gatubelysning diskuterades första gången på Majstämman 1 948. (M)

1970 Tröskverksföreningen upphör.

GIF slås samman med Ullbergsträsk IF och bildar GUIF.

Gatubelysningen utökas med 2x5 lyktor.

Sågningen upphör då el-abonnemanget och brandförsäkringen sägs upp. (M)

1973 Kommunal sophämtning införs.

Sågverket skänks till Sten Johansson. (M)

Försäkringen på tröskverket sägs upp. (M)

1977 Den sista arbetshästen skickas till slakt. (Alex Aronssons Pelle)

1981 Fiskevårdsföreningen upplöses.

1985 Den 1 april brinner Kennet Johanssons nyrenoverade Västerbottenshus ner till grunden.

1987 Byn firar sitt 350-årsjubileun under dagarna två med hemvändardag och andra festligheter.

1991 Älgjägarna bygger eget älgslakteri "oppa Lia".

En bagarstuga sätts upp vid Byagården. Den flyttades hit från Österjörn.

1992 Vägen genom byn får permanentbeläggning.

1994 Fågeltornet vid Fäbodvallen söder om Fäbodträsket byggs. Eldsjäl är Freddy Gustavsson.

1995 Sista mjölkkon lämnar byn när Åke Karlsson avvecklar jordbruket.

1998 Telefonstationen moderniseras med AXE.

2003 Lill-Järvens skidsamling i Byagården invigs.

2007 Utställningen om Birger Vikström invigs


2013 Byn förlorar sin fasta telefoni, d.v.s. trådbunden telefoni.

2014 Millionvägen rustas upp. Dikas och görs görs farbar med bil till    Tegmyrvägen.

Ny damm görs vid utloppet från sjön.