Gamla husgrunder

                                                                                                          1996-09-30
Kända bostadshusgrunder i Granbergsträsk

Nedtecknade Under studiecirkeln Kulturmiljövård i Skogen 1994 och 1996

Noteringarna inom parentesen efter namnet anger hur huset var orienterat. Ns betyder nordsydlig och öv östvästlig riktning. Bokstaven efter punkten anger på vilken sida farstubron fanns. Angivelserna anger inte alltid de verkliga väderstrecken, utan relateras till byavägen som hela tiden antas gå i östvästlig riktning.

Husgrunder med fet understruken nummer är utmärkta med skyltar i terrängen.

1 . WESTERLIS (öv.s) Kronotorp, v Runar Lundberg, n gamla landsvägen. Uppförd 1909, rivet i mitten av 50-talet. Huset byggdes av Sven och Alfred Karlsson och var det första torpet. Här har även familjen Gustav Karlsson bott, liksom familjen Arvid Karlsson. Siste ägare var Jacob Westerli. Här bodde senare även skogsförman Hilding Larsson och till sist en dövstum man från Hornsträsk som hette Järpfalk. Huset stod sedan öde i flera år och nyttjades då av byns ungdom som dansställe.

2. KNUT GUSTAFSSONS (ns.v) Kronotorpet Tallhult. Strax framför Runar Lundbergs hus, till höger om infarten. Uppfört 1927, rivet 1958. Huset var byggt av Knut Gustavsson.
Bild
 

3 . GUSTAF KARLSSONS (ns.v) Kronotorpet Tallbacka. S landsvägen vid Bo Marklund. Uppfört 1922, rivet omkring 1960. Ladugården byggdes 1924 och stod parallellt med och nära den nuv. landsvägen.
Bild (huset höger
)

4. KENNET JOHANSSONS (öv.s) På samma plats som Kennets nuvarande hus. Uppfört 1899. Brann ned 1 april 1985. Huset var byggt av Johan Johansson. (Skogli Johan).  Bild

Tidigare beboddes bagarstugan som då stod 20 m ovanför den nuvarande placeringen.

5. ANTON ERIKSSONS (ns.ö) 25 m v Vera Eriksson. Troligen byggt omkr. 1870 och rivet omkr. 1948-49.

6. PER VAHLBERGS (öv.n) På samma plats som Karl-Erik Vahlbergs hus. Rivet omkr. 1947.

7. KONRAD BRÄNNSTRÖMS (öv.s) ? Gertrud Brännströms hus. Uppfört 1902, Rivet omkr. 1960
Bild
 

8 NISCH - PETTER PERSONS 10 m bakom Eric Wickströms hus.

9 . JACOB LARSSONS (ns.ö) Bagarstuga vid rågången v Nisch. Riven 1934.

10. JOHAN SUNDQVIST (öv.s) 30 m bakom och ovanför Gustav Lundströms hus.

11. BENGT GRAHNS (öv) Tätt n nuvarande hus. Uppfört 1891, rivet 1947.

12. HJALMAR GRAHNS (öv.so) 30 m nv Helge Grahns hus. Uppfört omkr 1920, rivet 1987.
Bild (huset längst till vänster)

13. NIKANOR GRAHNS (öv.s) Strax bakom Helge Grahns hus, huset revs omkr. 1920.

14. ENAR NILSSONS (öv.s) Strax bakom Barry Nilssons hus. Uppfört på 1890-talet, rivet omkr. 1960. Här fanns en tid en filial till Carlsson lanthandel i Jörn.
Bild
 

Även bagarstugan (öv.s) där Barrys garage står, beboddes. (Aron-Nischa)

15. PETRUS NILSSONS (Nisch-Pell) Huset stod någonstans uppe i backen ovanför Folke Karlssons. Efter laga skifte 1877 flyttades huset, se nr 28. Enligt protokollet var byggnaden 42 fot lång, 26 fot bred och 20 fot hög. (Mer troligt är att det stod vid västra rågången på Granbergsträsk 1:30).

16. STENLUNDS (öv.s) Mitt emot Folke Karlssons, på andra sidan gamla vägen. Här bedrevs också viss affärsverksamhet, kanske byns första affär? Stenlunds kom flyttande 1906 till Granbergsträsk efter att tidigare ha bott på Ytterstberg, där de också hade haft en affär.

17. KARL-JONAS GRANQVISTS På samma plats som Tommy Johanssons hus står. Huset uppfört 1805 och rivet 1920. Här installerades byns första telefon.

18. ANDREAS GRANQVISTS (öv.n) Där Mats Ragnarssons hus står. Uppfört 1920. Rivet ung. 1985.
Bild (lilla huset till vänster)
 

19. JONAS ARONSSONS (öv.s) 15 m nv Kristin Olofssons hus. Uppfört 1907-08. Hitflyttat från Grundräskliden. Rivet omkring 1960. Den första ladugården stod mellan nuvarande bostadshus och landsvägen. Den andra ladugården stod med gaveln nästan nere vid landsvägen väster om uppfarten. Resterna av denna brändes av brandkåren 1984. 

20 . ARON JOHANSSONS (öv.s) 30 m v Leif Sundströms hus (Alex Aronsson). Rivet 1928.   

21. SIGFRID ANDERSSONS (öv.n) Där Per Karlssons hus nu står. Huset byggdes ursrungligen som omklädningsrum till byabastun som stod nere vid sjön väster om skolan (Granqvists skifte). Huset tjänstgör nu som vävstuga uppe på Lia hos Harry Karlsson.

22 . EMIL LINDBLOMS (ns.ö) 50 m v Staffan Karlssons sommarstuga. Huset byggdes av ?n Nisch-Ola. Här har även Gehard och Berta Lundberg bott. Senare bodde Emil Lindblom här och till sist Johannes Vidmark som nygift. Huset revs under senare delen av 1950- talet.

23. GÄLLERSTEDTS (öv.s) 10 m ö Freddy Gustafssons hus. Här har även bott Anias Vahlbergs, Seth Larssons och Frid Andersson. I huset har även skolundervisning bedrivits.

24. GREGORIUS VIDMARKS (ns.v) 30 m v Henry Vidmarks hus. Rivet omkr. 1962.
Bild
 

25a. FRANS RÖNNLUNDS (ns.so) Mitt emellan Karl-Johan Rönnlunds hus (Johan Rönnlund) och Gerd Holmboms hus (Birger Granqvist). Här drev Ragnhild Rönnlund byns enda kafé. Rivet 1993.

25b . ANTON RÖNNLUNDS no Frans Rönnlunds, v uppfarten till Conny Vikberg. Denna revs sedan och blev stommen till Jonk- Oskers, nuv. Gunnar Ekholms.

26 . JOHANNES JONSSONS (öv.s) (Jonk-Johan) 75 m n Jan Jonssons hus. Uppfört 1900. Rivet omkr. 1962.
Bild
 

27. KARL NILSSONS (Nisch-Karl) SO Kurt-Göran Karlssons hus.

28. PETRUS NILSSONS (Nisch-Pell) ? Edit Nilssons hus. Se nr 15.

29 . SNECKARS (öv.s) Mitt emot Ingeborg Sundströms hus, ovanför gamla vägen.

?n Sneckars-Ola bodde där.

30 . KARL-ANTONS Högre upp i berget bakom Sneckars.

31 . PETRUS ANDERSSONS (öv.s) Mot skogen bakom nuv. hus i Tjärntorp, s gamla landsvägen.

32 . LEJONS Bakom Petus Anderssons

33 . NISCH-ORSCH Bakom Bertil Nilssons sommarstuga so sjön.

34 . STENLUNDS (öv.s) Ytterstberg, även P-O Andersson har bott där. Revs 1946. Bild

35 . SIGFRID ANDERSSONS (ns.ö) Ytterstberg v P-O Anderssons. Revs 1947 och flyttades till Granbergsträsk, nuv. Karl-Erik Vahlbergs hus.

36 . ARONSSONS Det västligaste nybygget som beboddes i Grundträskliden. Bostadshuset flyttades av Jonas Aronsson till Granbergsträsk (se nr 19).

37 . NISCH-OLAS Det mellersta nybygget i Grundträskliden. Bostadshuset flyttades till Granbergsträsk och beboddes av sonen Ekman (nuv. Kemppainens hus).

38 . ANNERS-KARLSA Det östligaste nybygget i Grundträskliden. Huset brann ned omkr. 1920.