Ålderman / majstämma

  Det gamla systemet med majstämma och byålderman används fortfarande i byn. Stämman beslutar i ärenden som rör gemensamma angelägenheter som samfälligheter på både land och vatten. T.ex. dammar, fiske, vissa vägar och lite skog. Även byns badplats behandlas här.

 Ålderman för kommande år är Göran Vidmark tel. 070-333 08 97 med Åke Karlsson och Stig Karlsson som medhjälpare.

Bilden tagen i samband med majstämma hos Gustav och Wendla Karlsson, stående t.v. om björken. Björken står fortfarande kvar vid huset hos Åke Karlsson.

Majstämmoprotokoll

Protokoll fört vid Majstämma i Granbergsträsk 20230507


§ 1 Mötets öppnande

Åke Karlsson hälsar välkommen och öppnar mötet.

§ 2 Kallelse till mötet

Kallelse till mötet har skett genom anslag på byns anslagstavla och med lappar i byns brevlådor samt på Granbergsträsks hemsida,Facebook och Instagram. Mötet godkänner kallelsen.

§ 3 Förslag till dagordning

Dagordningen godkändes.

§ 4 Val av mötesfunktionärer

Åke Karlsson valdes som ordförande. Kennet Johansson valdes som sekreterare.

§ 5 Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelsen föredrogs och godkändes.

Kassarapport föredrogs och revisionsberättelsen lästes upp och godkändes.

§ 7 Ansvarsfrihet för byaålderman

§ 9 Val av revisorer

Till revisorer för kommande år valdes Peter Lundberg och Harry Karlsson.

§ 10 Val av badplatskommitte´

Torbjörn Reithe valdes som dammvakt i Granbergsträsket. Stig Karlsson och Kurt-Göran Karlsson valdes som dammvakter i Fädboträsket.

§ 12 Vägfrågor

En eventuellt bom vid Kvarnlidvägen diskuterades, Harry lovade att fixa detom man hittar lämpligt material.

Beslöts att bevaka så att ingen timmerkörning görs på våra vägar sommartid. Göran lovade att kolla om vi kan få någon att hyvla Kvarnlidvägen.

Sveaskog har lovat fixa till Albinskogsvägen. Stig talar med Holmen om bron över Petikån vid Kurtis kojan. Eventuellt tonbegränsning.Göran kollar Kvarnlidenbron.

§ 13 Fiske

Fiskeavgiften beslutades oförändrad, dvs. 20 kr/årför enskild frivillig avgift..Annars gratis fiske.

§ 14 Åke ska såga virke till vindskivbräder på bönhuset. Kan sättas upp nästa sommar 2024.

§ 15 Samfälld mark

Oskar bevakar avstyckningen av samfällda marker.

§ 16 Kennet ansvarar för att iordningställa den nya platsen för järnskrot. Han informerar när det är klart.

§ 18 Arbetsbeskrivningen för byaålderman är bra utformad.


§ 19 Övriga frågor

* Båtplatsen vid Bönhuset är klar.

  


Vid protokollet

.................................

Kennet Johansson


Justeringsmän;

                 Peter Lundberg                  Kurt-Göran Karlsson


Protokolljusterare valdes Kennet Johansson, Peter Lundberg och Kurt-Göran Karlsson

§ 6 Kassarapport och revisionsberättelse

Byaåldermannen Göran Vidmark beviljades ansvarsfrihet för det gångna året.

§ 8 Val av byaålderman för kommande år

Göran Vidmark valdes som byaålderman, tillsammans med Stig Karlsson och Åke Karlsson som medhjälpare, för kommande år.

Göran Vidmark, Isbell Vidmark och Åke Karlsson valdes som badplatskommitte´.

§ 11 Val av dammvakter

§ 17 Bygget av det nya avloppssystemet blir ej iår eftersom det ej är klart med bygglov.

* Kvarnlidenvägen är grusad.

* Gunga till badplatsen är inköpt.

* Stefan Karlsson har en vägsladd som byn kan få.

§ 20 Mötets avslutande med kaffe.

Ordförande avslutar mötet. Fika serveras till självkostnadspris.