VVO årsm. -22

Årsmöte med Granbergsträsk VVO 2022-06-19

1§ Mötets öppnande.       Peter Lundberg hälsade de 12 närvarande välkomna

                                       och förklarade mötet öppnat.

§2 Kallelse.                     Kallelse till årsmötet hade skett genom annons i Norran, på

                                      byns hemsida på internet, på Facebook och på byns

                                      anslagstavla. Mötet godkände kallelsen

§3 Dagordning.               Den föreslagna dagordningen godkändes.

§4 Val av ordförande.       Till mötesordförande valdes Peter Lundberg

§5 Val av sekreterare.      Tomas Johansson valdes till sekreterare.                                                  

§6 Val av 2 justerare.      Till justerare valdes Stig Karlsson och Clas- Jörgen Hedenström.

§7 Fastställande av röstlängd.           

                                    votering begärts.

                                    Mötet beslöt att vänta med justering av röstlängden till

§8 Verksamhetsberättelse.

                                     Ordförande läste styrelsens årsberättelse.

§9 Ekonomi och revisionsberättelse.

                                    Kassören Mats Boström redogjorde för föreningens ekonomi som är god. Det finns nu ca 36 000: - i föreningens bank och kassa. Mats läste revisorernas berättelse.

§10 Fråga om Ansvarsfrihet.

                                    Mötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för det gångna året.

§11 Grundläggande värderingar.

                                    De ”Grundläggande värderingarna” som antagits 2007 lästes av mötesdeltagarna och beslöts att gälla även i fortsättningen.

§12 Val av styrelse och suppleanter.

                                    Tomas Johansson och Harry Karlsson valdes för tiden 2 år.

                                    Peter Lundberg omvaldes som ordförande för ytterligare ett år. Kassören Mats Boström och sekreteraren Kennet Johansson är tidigare valda för ytterligare ett år.

                                    Som suppleanter omvaldes Stig Karlsson och Roger Brännström för 1 år.

§13 Jakträttsupplåtelse.  Jakträttsbevis för högvilt får lösas av bofasta i byn genom ett Sveaskogs arrende. Markägare ska i första hand överlåta jaktmark till familjemedlemmar. Jakträttsbevis för ”andra jägare” kan beviljas av styrelsen. Om jakträttsbevis inte nyttjas inom två år förfaller beviset.

§14 Högviltsjakt.            a) Som ordinarie jaktledare valdes Peter Lundberg och      Alexander Åström. Harry Karlsson valdes som ersättare.

                                    c) Anmälan till älgjakt ska göras till någon av de valda jaktledarna senast den 25 augusti.

                                    b) Årets älgjakt ska starta söndagen den 4 september

                                    e) Statligt jaktkort och godkänt skjutprov ska uppvisas för jaktkortsförsäljaren när jaktkortet löses. Dessa regler ska skickas ut till alla deltagare per post eller mejl.

                                    d) Älgjakten ska bedrivas som gemensamhetsjakt.

                                    f) Anslag om var älgjakten bedrivs den aktuella dagen ska anslås i skåpet vid ”Livägskälet”

                                    h) För jaktgäst gäller samma krav som ställs på ordinarie jägare. Anmälan om jaktgästs deltagande ska ske till jaktledaren senast 2 dagar före den aktuella jakten. Jaktgäst deltar inte i köttfördelning.

                                    g) Björnjakt får bedrivas fr.o.m. den 21 augusti till den 4 september. Fr.o.m. den 4 september beslutar älgjaktslaget om eventuell björnjakt.

                                    i) Jaktledarna ska kalla till en älgjägarträff under juli eller augusti månad.

§15 Arrendeavgift till privata markägare i Granbergsträsk VVO.

                                    Älgjaktslagets kassör Harry Karlsson sköter utbetalningen.

                                    Årsmötet beslöt att älgjägarna ska till Granbergsträsk Byamän för jaktåret 2022–2023 utbetala 7 500: -.

§16 Regler för småviltsjakt.

                                    Jakt i nära anslutning till byn ska bedrivas så att den inte medför olägenhet eller fara för boende i byn. Sjöfågel är fridlyst i Granbergsträsket. Småviltsjägare får medföra högst två gästjägare vid varje jakttillfälle.

                                    En fällavgift på 200: - ska betalas för fällt rådjur.

                                    Förbud mot användande av stålhagel vid jakt i skogsmark råder inom Viltvårdsområdet.

§17 Jaktkortspriser.        Jaktkort för älg och björn 100: -

                                    Jaktkort för småvilt         150: -

                                    Dagkort för jaktgäst        100: -

                                    Ordförande, kassör, sekreterare, och jaktkortsförsäljare erhåller valfritt jaktkort utan kostnad.

                                    Jaktgäst vid älgjakt         100: - gäller hela älgjakten.

                                    Försäljning av jaktkort till utomstående enl. §18 sköts av Mats Boström.

                                    Till försäljare av småviltskort valdes Roger Brännström och Mats Boström.

                                    Avskjutningsrapport om fällt småvilt ska inlämnas till kassören senast den 1 juli 2023.

forts.§17                       Jaktregler och ”Värderingar” ska lämnas till de som löser jaktkort.

§18. Jaktkort till utomstående.

                                    En arrendeavgift på 400: - + 150: - för jaktkort gör att dessa jakträttsbevis ska säljas för 550: -.

                                    Mötet beslöt att sälja högst 25 jaktkort till utomstående småviltsjägare.  Mats Boström säljer dessa jaktkort.

                                    Från varje inbetald arrendeavgift ska 150: - tillfalla Granbergsträsk byamän. För jaktåret 2021–2022 utbetalas därför 3750: - av VVO:s kassör Mats Boström.

                                    Avskjutningsrapport om fällt vilt ska inlämnas till kassören senast 1 juli 2023.

§19. Val av revisorer och ersättare.

                                    Till revisorer omvaldes Åke Karlsson och Claes-Jörgen Hedenström med Stig Karlsson som ersättare.

§20. Val av ombud till Jaktvårdskretsens årsmöte.

                                    Mötet valde Peter Lundberg, Alexander Åström och Harry Karlsson som viltvårdsområdets ombud vid årsmötet.

§21. Omhändertagande av fallvilt.

                                     Som ansvariga valdes Stig Karlsson och Harry Karlsson.

                                    Älgjägarna sätter årligen ut ett tiotal saltstenar på viltvårdsområdets marker.

§22. Viltvård.                 Mötet beslöt att de som ägnar sig åt viltvård kan begära ekonomisk ersättning hos styrelsen för detta.

§23. Firmatecknare        Till att var för sig teckna firma valdes ordf. Peter Lundberg 801217–...., kassören Mats Boström 630306–.... och älgjaktslagets kassör Harry Karlsson 620929–.....

§24. Delgivningar och motioner.        

                                    Årsmötesprotokollet ska också publiceras på byns hemsida.

                                    Årsmötesprotokoll ska finnas hos samtliga styrelsemedlemmar, suppleanter, jaktkortsförsäljare och i pärmen på Byagården.

§25. Val av valberedning.

                                    Som valberedning valde mötet Alexander Åström och Elon Dernebo.

§26. Fastighetsaffärer.    Under jaktåret har inga fastigheter bytt ägare.

§27. Övriga frågor.         För övningsskytte ska nya måltavlor i kanalplast beställas.

                                    Stig Karlsson och Kurt-Göran Karlsson ska hjälpas åt att sätta upp måltavlorna.

§28. Avslutning.             Ordförande tackade mötesdeltagarna och förklarade mötet avslutat efter två timmars förhandlingar.

Granbergsträsk 2022-06-19

……………………………………………..                                ………………………………………………..

   Ordf. Peter Lundberg                                         sekreterare Tomas Johansson

………………………………………………..                              …………………………………………………..

   Justerare Stig Karlsson                                     Justerare Claes-Jörgen Hedenström                                         

Det finns inga bilder i fotoalbumet än.