Föreningen upphör

Fr.o.m 2022-05-08 upphör Bönhuset som egen förening. I fortsättning sköts Bönhusets angelägenheter av Granbergsträsks Byamän (majstämman).