VVO:s prot. -19

ÅRSMÖTE MED GRANBERGSTRÄSK VVO 2019-06-09

 

§1. Mötets öppnande          Ordförande Tomas Johansson öppnade mötet och hälsade välkommen.

 

§2. Kallelse                        Kallelsen till årsmötet godkändes. Kallelse har skett genom annonsering i Norra Västerbotten, på byns hemsida på internet samt på Granbergsträsks anslagstavlor.

 

§3. Dagordning                  Dagordningen godkändes.

 

§4. Val av ordförande        Till mötesordförande valdes Tomas Johansson.

 

§5. Val av sekreterare        Kennet Johansson valdes som sekreterare för mötet.

 

§6. Justeringsmän              Till att justera dagens protokoll valdes Peter Lundberg och Klasse Hedenström.

 

§7. Fastställande av röstlängd

                                            Beslöts att vänta med justering av röstlängden tills ev. votering begärts.

 

§8. VerksamhetsberättelseStyrelsens förslag till verksamhetsberättelse lästes upp av ordföranden och godkändes.

 

§9. Ekonomi och revisionsberättelse

                                           Mats Boström redogjorde för föreningens ekonomi

                                            och revisionsberättelsen föredrogs av Klasse Hedenström.

 

§10. Ansvarsfrihet             Ansvarsfrihet för styrelsen beviljades för det gångna året.

 

§11. Grundläggande           Grundläggande värderingar för VVO” antagna 2007 lästes

       värderingar                 igenom och årsmötet beslöt att de ska gälla även i fortsättningen.

 

§12. Val av styrelse

       och suppleanter           Kennet Johansson och Mats Boström omvaldes som styrelseledamöter för 2år. Tomas Johansson omvaldes som ordförande i ett år och Peter Lundberg valdes som vice ordförande för ett år. Övrig i styrelsen är Harry Karlsson.

Kennet är sekreterare och Mats kassör

                                           Till styrelsesuppleanter omvaldes Roger Brännström och Stig Karlsson, båda på 1 år.

 

                      §13 Jakträttsupplåtelse      Jakträttsbevis för högvilt och småviltsjakt får lösas av de som är

bofasta i byn. Markägare ska i första hand överlåta mark till

Jakträttsbevis för ”andra jägare.” kan beviljas av styrelsen.

                       

§14. Högviltsjakt               a) Till jaktledare valdes Mats Boström med Harry Karlsson som ersättare.

                                           b) Årets älgjakt börjar måndagen den 2:a september. Mötet beslöt dock att skjuta på starten till lördagen den 7/9.

c) Anmälan till älgjakt ska göras till någon av jaktledarna senast 25:e augusti.

d) Älgjakt ska bedrivas som gemensamhetsjakt.

Vid varje jakttillfälle där ingen vald jaktledare är närvarande ska en jaktledare utses.

                                           e) Statligt jaktkort och godkänt skjutprov uppvisas för jaktkortsförsäljaren när jaktkortet löses. Reglerna ska skickas ut till alla per post.

f) Anslag om var älgjakt bedrivs ska anslås i skåpet vid

”Livägskälet”

                                            g) Björnjakt får bedrivas fr.o.m. den 21/8 till den 7/9 av de som löst jaktkort för övrigt vilt. Fr.o.m. den 7/9 beslutar Älgjaktslaget om björnjakt.

h) För jaktgäst gäller som tidigare att samma krav ställs som på ordinarie jägare. Anmälan om jaktgäst ska ske till jaktledaren senast två dagar före jakten. Jaktgästen deltar inte i köttdelning.

i) En träff för älgjägare ska hållas den 14 juli

 

§15. Avgift till markägare.

Årsmötet beslöt att avgiften ska vara 7500 kr och utbetalas till Ganbergsträsk Byamän. Harry Karlsson sköter utbetalningarna.

 

§16. Regler för småviltsjakt.

Jakt i anslutning till byn ska bedrivas så att den inte medför olägenheter eller fara för boende i byn. Sjöfågel är fridlyst

Granbergsträsket.

Beslöts att varje jägare endast får ha två gästjägare vid varje              jakttillfälle.

En fällavgift på 200 kr gäller för rådjur.

                                          

§17. Jaktkortspriser           Samma jaktkortspriser som tidigare gäller:

                                           Älgjaktskort 60: -

Småviltsjaktkort 120: -

Dagkort för jaktgäst 40: -

Jaktgäst älgjakt: 60: - gäller hela jakten.

Ordförande, kassör, sekreterare och jaktkortsförsäljare erhåller ett valfritt jaktkort utan kostnad.

                                           Till att sköta försäljning av småviltsjaktkorten valdes

Mats Boström, och Roger brännström. Mats sköter försäljningen till utomstående enl. §18. Jaktregler och ”värderingar” ska lämnas ut vi försäljning av jaktkort.

Jaktkort för småvilt ska inlämnas till kassören senast den

1/3 2020.

 

§18. Jaktkort till utomstående:

Mötet beslöt att antalet jakträttsbevis för småviltsjakt som säljs till utomstående ska vara fortsatt 25 st.

Priserna oförändrade: Arrendeavgift 5kr/ha. 5kr x 50ha= 250 kr + 120 kr för jaktkortet = 370 kr.

Mats Boström säljer dessa jaktkort.

Jaktkorten återlämnas senast den 31/3.

Roger kommer att lägga ut information på byns hemsida om möjligheten att lösa dessa jaktkort.

 

§19. Revisorer och ers.      Till revisorer omvaldes Åke Karlsson och Klas Hedenström.

Stig Karlsson utsågs till ersättare.

 

 

§20. Ombud till kretsens årsmöte:

                                           Till ombud till jaktvårdskretsens årsmöte valdes Peter Lundberg och             Alexander Åström

 

§21. Omhändertagande av fallvilt

Som ansvarig för omhändertagande av eventuellt fallvilt valdes Stig Karlsson.

 

§22. Viltvård                      Beslöts att den som vill göra viltvårdsåtgärder kan begära hos styrelsen att få medel ur kassan.

 

§23. Firmatecknare            Till att var för sig teckna firman valdes ordf. Tomas Johansson   xxxxxx–xxxx, kassören Mats Boström xxxxxx–xxxx och Harry Karlsson xxxxxx–xxxx var för sig.

 

§24. Delgivning och Motioner.

                                           a) Årsmötesprotokoll ska finnas hos samtliga styrelsemedlemmar, suppleanter, jaktkortsförsäljare och i pärmen på Byagården.

                                           Dessutom publiceras protokollet på byns hemsida.

                                           b) Ordföranden berättade om vad som behandlades på Jaktvårdskretsens årsmöte.

                                           c) Diskussion fördes om den Motion som Sveaskog lämnat in angående Älgavskjutningen. (se bil.)

                                           Mötet beslöt att bifalla motionen i sin helhet.

 

 

§25. Valberedning             Till valberedning valdes: Oskar Johansson och Alexander Åström.

                                                                                                                                

§26. Övriga frågor             a) Mötet tog del av Stig Karlssons skrivelse angående älgstammen inom VVO.

                                            b) Peter Lundberg informerade om de vågar som köpts in till älgslakteriet.

                                          

 

§27. Avslutning                 Ordförande tackade och avslutade mötet.

 

 

Granbergsträsk 2019-06-18

 

 

-----------------------------------                            ----------------------------------------

Kennet Johansson                                              Tomas Johansson

Sekr.                                                                   Ordf.

 

 

Justeringsmän:

 

 

--------------------------------------                        ---------------------------------------

Peter Lundberg                                                   Klas Hedenström    


Det finns inga bilder i fotoalbumet än.