Väg 852

Information ang. ny beläggning genom byn 2020

V36 Dikesjustering och förarbete

V37-38 Uppfräsning av asfalt och tillskott av en del bärlager samt packning.

Beläggning av asfalt planeras vara klart vid månadsskiftet sept-okt.

Är det någon som behöver fyllnadsmaterial hör av er till mig senast söndag 30/8

/Stig Karlsson

 

---------------------------------------------------------------------------------------------

Minnesanteckning – Granbergsträsk (väg 852)

 

Datum: 2019-06-26 Start: kl. 09:50  Sluttid: kl. 11:37 

Deltagare Trafikverket: Andreas Josefsson projektledare Skellefteå Norra, Heidi Rikberg projektingenjör Skellefteå Norra.   Deltagare Granbergsträsk by: Monica Karlsson, Stig Karlsson, Kurt Göran Karlsson, Roger Brännström

1.1 INLEDNING Presentation av deltagarna. 

Beskrivning av trafiksituationen: 30 fastboende hushåll i byn. Ungefär det dubbla på sommaren och påsk. Arbetspendlare från byn ca 20 st per dag. Även lantbrevbärare, skolskjuts, varutransporter trafikerar vägen. Sveaskog och Holmen skog transporterar timmer varje år, avverkningsuppskattning per år 6000-7000 kubik.

Enskilda vägen efter byn leder till Stensträsk (mellan Glommersträsk och Jörn). Längd 12 km. 

1.1.1 Grus: Tidigare rutin enligt noteringar från byn   Zonunderhåll framtill 2012/15. Tidigare preparerad 4 ggr per år, 4 vändor per hyvlingsgång. 2017, E meddelat under vårhyvling att det var för lite material. Skulle starta ingrusning 10.8. Grusning i 2 veckor – ansenlig mängd. Ingen dammbindning, väldigt mycket damm till följd av utspridningen av torra vägen. Skanska gjort grusningen, men inte blandat in materialet med hyvel.   Skanska gjorde 2015 en mer omfattande åtgärd, inkl. kantindrag, dikning samt underhållsgrusning.   Juli och augusti 2018 sämst vad beträffar dammighet!  Torrhyvling skett på hösten -18, ej bra. Behöver vattnas i samband med åtgärd vid sådana förhållanden. 

1.1.2 Beläggning: Åtgärder innan enligt noteringar från byn  1995 beläggning genom byn. Beräknad livslängd 10 år. Nu är beläggningen ca 25 år gammal. 5 km lång sträcka.   Försegling 2012 Skanska. OG, några gånger.   2014 – timmertransport förstört vägen. TRV tagit på sig skuld på grund av missad nedsättning. Fräsmassa från E4 (Kåge). 5 m läggare.   2017: Sveaskog 7000-8000 kubik transporterat under juli månad (40 ha slutavverkning). Dikning samt byte av trummor efter detta (Skanska). Skulle åtgärdas med fräsmassor från väg 95. Fräsmassor ej tillgängliga från 95an (pågående arbete).   Avgrävda delar ej åtgärdade av BDX. 2018, lagade vägen vid trumbyteställena med kallmassa. 1.10-18, kom BDX för att laga vägen. + skador.   Snödikning 2018 vid tjälfallet, i april. Tryckt sönder vägen, främst på kanterna. Kom mycket värme tillsammans med tjälfallet.   Dikning till beläggningskant – ingen stödremsa kvar.   Ingemar Nyström: ta infart till Jörn och GB träsk som ett projekt? Kan inte sänka under 12t, eftersom den är klassad för det. 

 1.2 GRUS 2019   Preparerad innan midsommar. Större hål återkommer på samma ställen. Beror kanske på för lite finmaterial eller en grund hyvling.   Gjort avhjälpande åtgärd när det var sämst, med sladd. AJ: Skynda ytupptorkning. Ej effekt på potthål.   Byn önskar hyvling medan fukten är kvar i vägen.   Var 14e dag inspektion av E. I dagsläget kollas inte inspektionsprotokollen.   Önskas skyltning av vägskador  Ramböll är en kontrollant som kontrakterats av Trafikverket. 10 h vecka: Alla vägar på området ca 1 gg per månad. 

1.2.1 Vad kan göras:  Ersättningsmodellen med fast pris kan bli problematisk då man kan ”underarbeta” för att få det att gå ihop  Problem vid hyvling djupare upplevt innan tillfört grus– stora sten kommer fram!  Vill få ”riktig vårhyvling” samt en omgång på hösten   Finns det möjlighet att få någonting på vägen?  PL och ekonomin bestämmer. Kan finnas möjlighet att omfördela resurser.   Finns möjlighet att ge vite/”böta” vid behov, för att få bättre åtgärd om detta anses motiverat.  

Ekonomiskt att göra nu:  Kantindrag/grusåtervinning och tillföring av finmaterial i samma väva är alternativ. 

1.3 BELAGD DEL  Lyfts till AS på UH-beläggning  Jordprover tagna genom byn. Ej kännedom under mötet om vem som ansvarat för detta och vart resultaten hamnat.   Sänka till 12 t totalvikt  Önskemål att lappa potthålen. Även de större.   Bättre dialog mellan E och B  Trumma lyfter. Lagad under några tillfällen. Besöks efter mötet.  

1.4 GENERELLT   Lägg ut och ta in skyltning för skador.   Hur upphandlades fräsmassorna? Ligger 2 km väster om Jörn. Missenträsk AC eller BD.   Vinter: fjol så nära (in på vägen). Blev för smal. Plogningen funkar överlag. Underbett upplevs ha bättrat framkomligheten.   Bättre samarbete med kommunen, av miljöskäl, i framtiden kunde ha en poäng, då det fortsätter som kommunal väg efter byn. 

1.5 AVSLUTNING Framtida åtgärder och tidsperspektiv:

- BDX har blivit ombedd att skissa förslag under Byggmöte 10.  - Vid kommande åtgärder ska dessa meddelas via mail till Monica och Stig. - Möte avslutas med gemensam körning genom byn

 

Vid anteckningarna: Heidi Rikberg

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Den som har synpunkter på ovanstående kan vända sig till Stig Karlsson tel. 070-233 02 67.