Årsmötesprotokoll

ÅRSMÖTE MED GRANBERGSTRÄSK VVO

2020-06-28

§1. Mötets öppnande Ordförande Tomas Johansson öppnade mötet och hälsade

 välkommen.

§2. Kallelse Kallelsen till årsmötet godkändes. Kallelse har skett genom

annonsering i Norra Västerbotten, på byns hemsida på internet samt

på Granbergsträsks anslagstavla.

§3. Dagordning Dagordningen godkändes.

§4. Val av ordförande Till mötesordförande valdes Tomas Johansson.

§5. Val av sekreterare Kennet Johansson valdes som sekreterare för mötet.

§6. Justeringsmän Till att justera dagens protokoll valdes Peter Lundberg och

 Klas-Jörgen Hedenström.

§7. Fastställande av röstlängd

Beslöts att vänta med justering av röstlängden tills ev. votering begärts.

§8. Verksamhetsberättelse Styrelsens förslag till verksamhetsberättelse lästes upp av

ordföranden och godkändes.

§9. Ekonomi och revisionsberättelse Ordföranden redogjorde för föreningens ekonomi

 och föredrog revisionsberättelsen.

§10. Ansvarsfrihet Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för det gångna året.

§11. Grundläggande värderingar ”Grundläggande värderingar för VVO” antagna 2007 lästes

 igenom och årsmötet beslöt att de ska gälla även i

 fortsättningen.

 

§12. Val av styrelse och suppleanter

 Peter Lundberg valdes som ordförande för 1 år. Tomas Johansson

och Harry Karlsson valdes som ledamöter för 2 år.

 Övriga i styrelsen är Kennet Johansson och Mats Boström.

Kennet är sekreterare och Mats kassör

Till styrelsesuppleanter omvaldes Roger Brännström och

Stig Karlsson, båda på 1 år.

§13 Jakträttsupplåtelse Jakträttsbevis för högvilt och småviltsjakt får lösas av de som är

 bofasta i byn. Markägare ska i första hand överlåta mark till

 familjemedlemmar.

 Jakträttsbevis för ”andra jägare.” kan beviljas av styrelsen.

 

§14. Högviltsjakt a) Till jaktledare valdes Mats Boström med Harry Karlsson

 som ersättare.

b) Årets älgjakt börjar måndagen den 7:a september.

c) Anmälan till älgjakt ska göras till någon av jaktledarna senast

25:e augusti.

d) Älgjakt ska bedrivas som gemensamhetsjakt.

Vid varje jakttillfälle där ej valda jaktledare är närvarande ska en

jaktledare utses.

e) Statligt jaktkort och godkänt skjutprov uppvisas för

jaktkortsförsäljaren när jaktkortet löses. Reglerna ska skickas ut till

alla per post.

f) Anslag om var älgjakt bedrivs ska anslås i skåpet vid

 ”Livägskälet”

g) Björnjakt får bedrivas fr.o.m. den 21/8 till den 7/9 av den som

löst jaktkort för övrigt vilt. Fr.o.m. den 7/9 beslutar Älgjaktslaget

om eventuell björnjakt.

 h) För jaktgäst gäller som tidigare att samma krav ställs som på

ordinarie jägare. Anmälan om jaktgäst ska ske till jaktledaren senast

två dagar före jakten. Jakt gästen deltar inte i köttdelning.

 i) En träff för älgjägare ska hållas den 2 augusti kl.19.00

 Jaktledaren skickar ut en påminnelse om detta.

§15. Avgift till markägare. Årsmötet beslöt att avgiften ska vara 7500 kr och utbetalas till

Ganbergsträsk Byamän. Harry Karlsson sköter utbetalningarna.

 

§16. Regler för småviltsjakt. Jakt i anslutning till byn ska bedrivas så att den inte medför

 olägenheter eller fara för boende i byn. Sjöfågel är fridlyst i

 Granbergsträsket.

 Beslöts att varje jägare endast får ha två gästjägare vid varje

 jakttillfälle.

 En fällavgift på 200 kr gäller för Rådjur.

 Förbud mot användande av stålhagel vid jakt i skogsmark

 råder inom Viltvårdsområdet

§17. Jaktkortspriser Älgjaktskort 100: -

Småviltsjaktkort 150: -

Dagkort för jaktgäst 50: -

Jaktgäst älgjakt: 60: - gäller hela jakten.

Ordförande, kassör, sekreterare och jaktkortsförsäljare erhåller ett

valfritt jaktkort utan kostnad.

Till att sköta försäljning av småviltsjaktkorten valdes

 Mats Boström, och Roger brännström. Mats sköter försäljningen till

utomstående enl. § 18. Jaktregler och ”värderingar” ska lämnas ut vi

försäljning av jaktkort.

 Jaktkort för småvilt ska inlämnas till kassören senast den 1/7 2021.

§18. Jaktkort till utomstående Mötet beslöt att antalet jakträttsbevis för småviltsjakt som säljs

 till utomstående ska vara fortsatt 25 st.

 Arrendeavgift 400 kr + 150 kr för Jaktkortet = 550:-

 Mats Boström säljer dessa jaktkort.

 Jaktkorten ska återlämnas senast den 1/7 2021.

 Information om möjlighet att lösa dessa jaktkort läggs ut på

 Granbergsträsks hemsida på Internet.

§19. Revisorer och ers. Till revisorer omvaldes Åke Karlsson och Klas Hedenström.

Stig Karlsson utsågs till ersättare.

§20. Ombud till kretsens årsmöte Till ombud vid Jaktvårdskretsens årsmöte valdes

 Peter Lundberg, Alexander Åström och Harry Karlsson.

 

§21. Omhändertagande av fallvilt Som ansvarig för omhändertagande av fallvilt valdes

 Stig Karlsson.

§22. Viltvård Mötet beslöt att den som vill göra viltvårdsåtgärder kan begära hos

styrelsen att få medel ur kassan.

 Stig Karlsson föreslog att göra myran norr om älgslakteriet till ett

viltvårdsområde. Hundar skulle ej släppas där under jakten.

 Beslöts att lämna frågan till älgjägarna för diskussion.

§23. Firmatecknare Till att var för sig teckna firman valdes ordf. Peter Lundberg

 801217-xxxx, kassören Mats Boström 630306-xxxx och Harry

Karlsson 620929-xxxx var för sig.

§24. Delgivning och Motioner. Årsmötesprotokoll ska finnas hos samtliga styrelsemedlemmar,

 Suppleanter, jaktkortsförsäljare och i pärmen på Byagården.

 Dessutom publiceras protokollet på byns hemsida.

 b) Information om vad som sagts på Jaktvårdskretsens årsmöte.

 Bl.a. betonades vikten av att lämna in avskjutningsrapporter.

 c) Nya skjutbanan i Jörn är nu färdigställd.

§25. Valberedning Till valberedning valdes: Oskar Johansson och Alexander Åström.

 

§26 Fastighetsaffärer Ordföranden informerade om aktuella fastighetsaffärer i byn.

§27 Små fastigheter Ordföranden informerade om styrelsens förslag att lyfta ut ett antal

 småfastigheter ”utan jaktlig betydelse” ur Viltvårdsområdet.

Mötet beslöt att bifalla syrelsens förslag.

Ordföranden kommer att informera Länsstyrelsen om detta.

§28. Övriga frågor a) En jägare från Småland har arrenderat mark av Dave Larsson

 och kommer att jaga i Granbergträsks älgjaktslag.

§29. Avslutning Ordförande tackade och avslutade mötet.

Granbergsträsk 2020-07-03

 

----------------------------------- ----------------------------------------

Kennet Johansson Tomas Johansson

Sekr. Ordf.

Justeringsmän:

-------------------------------------- ---------------------------------------

Peter Lundberg Klas Hedenström