Årsmötesprotokoll 2017

ÅRSMÖTE MED GRANBERGSTRÄSK VVO 17-06-11


§1. Mötets öppnande Ordförande Tomas Johansson öppnade mötet och hälsade välkommen

.
§2. Kallelse Kallelsen till årsmötet godkändes. Kallelse har skett genom annonsering i Norra Västerbotten, på byns hemsida på internet samt på Granbergsträsks anslagstavlor.


§3. Dagordning Dagordningen godkändes.


§4. Val av ordforande Till mötesordförande valdes Tomas Johansson.


§5. Val av sekreterare Kennet Johansson valdes som sekreterare för mötet.


§6. Justeringsmän Till att justera dagens protokoll valdes Roger Brännström och Harry Karlsson.


§7. Fastställande av röstlängd Beslöts att vänta med justering av röstlängden tills ev. votering begärts.


§8. Verksamhetsberättelse Styrelsens förslag till verksamhetsberättelse lästes upp av ordföranden och godkändes.


§9. Ekonomi och revisionsberättelse Mats Boström redogjorde för föreningens ekonomi och revisionsberättelsen föredrogs.


§10. Ansvarsfrihet Ansvarsfrihet för styrelsen beviljades för det gångna året.


§11 Beslut om stadgeändring Beslöts att ändra räkenskapsåret till att vara 1/5 till 30/4.


§12. Grundläggande "Grundläggande värderingar för VVO" antagna 2007 lästes igenom och årsmötet beslöt att de ska gälla även i fortsättningen.


§13. Val av styrelse och suppleanter Mats Boström och Kennet Johansson omvaldes som styrelseledamöter ftir 2 år. Tomas Johansson omvaldes som ordförande i ett år. Övriga i styrelsen är Harry Karlsson och Peter Lundberg. Kennet är sekreterare och Mats kassör. Till styrelsesuppleanter valdes Roger Brännström och Stig Karlsson, båda på I år.


§14. Jakträttsupplåtelse Jakträttsbevis för högvilt och småviltsjakt får lösas av de som är bofasta i byn. Markägare ska i första hand överlåta mark till familjemedlemmar. Jakträttsbevis ftir "andra jägare." kan beviljas av styrelsen.


§15 Delgivningar och motioner
Holmen har efterfrågat en adresslista på jägarna för att fakturera jaktkort. Beslut: vi svarar inte eftersom vi sedan tidigare har en uppgörelse att jaktlaget betalar en sunma kollektivt
Motion från Stig Karlsson ang. älgavskjutningen (se bilaga) Beslut VVO uppdrar till älgjaktslaget att vidta ätgärder för att utöka antalet produktiva djur. Jaktledaren och styrelsen får i uppdrag att ordna ett möte i början av Augusti med de närmaste jaktlagen för att diskutera avskjutningen.

§16. Högviltsjakt a) Till jaktledare valdes Mats Boström med Harry Karlsson som ersättare. b) Årets älgjakt börjar måndagen den 4:e september. c) Anmälan till älgiakt ska göras till någon av jaktledarna senast 25:e augusti. d) Älgskyttebanan: Vi använder vår bana för skjutproven. Jaktledama och Stig är ansvariga för proven. Den som vill göra skjutprov kan kontakta Mats eler Stig efter den 29/7. e) Älgjakt ska bedrivas som gemensamhetsjakt. vid varje jakttillfälle där ej valda jaktledare är närvarande ska en jaktledare utses. f) Deltagare i älgjakten ska träningsskjuta minst fem serier. Minst en serie ska vara godkänd för,,Högviltsdekalen,,. Funktionskontroll av vapnet är obligatoriskt. Kontrollen kan utföras på vår egen skjutbana. Markörer är Stig Karlsson, Mats Boström och Harry Karlsson. skjutprov kan göras på annan bana också och då gäller älgskyttemärket i brons. Statligt jaktkort och godkänt skjutprov uppvisas för jaktkortsftrsäljaren när jaktkortet löses. Reglerna ska skickas ut till alla per post. g) Anslag om var älgjakt bedrivs ska anslås i skåpet vid "Livägskälet" h) Björnjakt får bedrivas fr.o.m den 2l/9 till den3/9. av den som löst jaktkort för övrigt vilt. Fr.o.m den 419 beslutar Ä1gjaktslaget om björnjakt. i) För jaktgäst gäller som tidigare att samma krav ställs som på ordinarie jägare. Anmälan om jaktgäst ska ske till jaktledaren senast två dagar före jakten. Jaktgästen deltar ej i köttdelning.

§17 Avgift till markägare. Årsmötet beslöt att avgiften ska vara 7500 kr och utbetalas till Ganbergsträsk Byamän. Harry Karlsson sköter utbetalningarna.


§18. Regler för småviltsjakt. Jakt i anslutning till byn ska bedrivas så att den ej medför olägenheter eller fara för boende i byn. Sjöfågel är fridlyst i Granbergsträsket. Beslöts att varje jägare endast får ha två gästjägare vid varje jakttillftille.
Samma jaktkortspriser som tidigare gäller: Älgaktskort 60: Småviltsjaktkort 120:


§19. Jaktkortspriser
Dagkort för jaktgäst 40:- Jaktgäst älgjakt: 60:- gäller hela jakten. ordförande, kassör, sekreterare och jaktkortsförsäljare erhåller ett valfritt jaktkort utan kostnad. Leif Sundström erhåller ett gratis småviltskort. Till att sköta försäljning av småviltsjaktkorten valdes Mats Boström, och Roger brännström. Mats sköter försäljningen till utomstående enl. § 18. Jaktregler och "värderingar" ska lämnas ut vi försäljning av jaktkort. Jaktkort för småvilt ska inlämnas till kassören senast den 31/3 2018.


§20. Jaktkort till utomstående: Mötet beslöt att antalet jakträttsbevis för småviltsjakt som säljs till utomstående ska vara fortsatt 25 st. Priserna oförändrade: Arrendeavgift 5kr/ha. 5kr x 50ha:250 kr + 120 kr för jaktkortet:370 kr.


§21 Revisorer och ers. Till revisorer omvaldes Åke Karlsson och Klas Hedenström. Stig Karlsson utsågs till ersättare.


§22. Ombud till kretsens årsmöte: Till ombud till jaktvårdskretsens årsmöte valdes Tomas Johansson, och Stig Karlsson med Harry Karlsson som ersättare.


§23. Omhändertagande av fallvilt Som ansvarig för omhändertagande av eventuellt fallvilt valdes Stig Karlsson.


§24. Viltvård Beslöts att den som vill göra viltvårdsåtgärder kan begära hos styrelsen att få medel ur kassan.


§25. Firmatecknare Till att var för sig teckna firman valdes ordf. Tomas Johansson 500601-xxxx, kassören Mats Boström 630306-xxxx och Harry Karlsson 620929-xxxx var för sig.


§26. Delgivning och Motioner. a)Årsmötesprotokoll ska finnas hos samtliga styrelsemedlemmar, suppleanter, jaktkortsförsäljare och i pärmen på Byagården. Dessutom publiceras protokollet på byns hemsida.


§27 Valberedning Till valberedning valdes:Oskar Johansson och Alexander Åström.


§28. Övriga frågor a) Mats får i uppdrag att ordna "swish" till VVO. b) Styrelsen får i uppdrag att ta fram en policy för vad som ska gälla för att nya jägare ska få börja i Älgjaktslaget.


§29. Avslutning Ordförande tackade och avslutade mötet.


Granbergsträsk 2017-06-20
Kennet Johansson Sekr. Tomas Johansson Ordf.
Justeringsmän:
Roger Brännström och Harry Karlsson